ارتباط با ما

نشانی:  قم، ابتدای بلوار محمد امین(ص)، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»
طبقه4

دبیرخانه همایش: 02532113456

اداره همایش ها: 02532113429

دورنگار: 025332909099

ایمیل: ihsam@iki.ac.ir

تلفن همراه:  09051810128

پیام‌رسان: ایتا، سروش، بله
@ihsam_ir